Sponsorship Law for SMEs and organizations

5397_998658150157473_2819734371335340363_nLegea Sponsorizarii nr. 32/1994 este in vigoare de 21 de ani. Desi facilitatea fiscala oferita de legea sponsorizarii este cunoscuta de 87%dintre IMM-uri, doar 52% dintre companiile respondente spun ca au directionat fonduri cu ajutorul acestui mecanism catre sectorul neguvernamental in 2014 – conform sondajului Cum vad ONG-urile si IMM-urile legea sponsorizarii?, realizat de HOSPICE Casa Sperantei, EY Romania si Asociatia pentru Relatii Comunitare.

Vestea buna pentru anul viitor legat de sponsorizari este ca plafonul de 0,3% din cifra de afaceri va creste la 0,5%, ceea ce permite o crestere semnificativa a sumelor care pot fi directionate catre organizatii neguvernamentale. Astfel, incepand cu anul 2016, companiile care doresc vor putea contribui si mai mult la proiecte pentru dezvoltarea comunitatilor in care opereaza.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
– 5 la mie din cifra de afaceri;
– 20% din impozitul pe profit datorat.

Regasiti in aceasta sectiune informatiile de baza pentru sponsorizarea activitatii unui ONG si facilitatile fiscale obtinute de sponsor.

Descarcă Model contract de sponsorizare

 • Sponsorizare, donatie sau mecenat?

  Ce reprezinta sponsorizarea?
  Sponsorizarea reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre beneficiarul sponsorizarii.

  Pe de alta parte, sponsorizarea este o plata in bani sau in natura facuta catre o organizatie non-profit sau catre o persoana sustinuta de o astfel de organizatie, in achivalentul anumitor beneficii cum ar fi promovarea si dreptul companiei care sponsorizeaza de a cere organizatiei/persoanei sponsorizate sa-i afiseze in locuri vizibile logo-ul si principalele elemente de identificare, pe scurt sa-i faca publicitate.

  Pentru sponsorizare, obiectul comunicarii il constituie produsul sau marca, iar operatia in sine presupune relatii cu dublu sens si cu obligatii reciproce. Cel care realizeaza o sponsorizare urmareste prin aceasta sa obtina avantaje comerciale in sensul cresterii notorietatii, o dezvoltare a imaginii de marca, inclusiv punerea cat mai mult in valoare a celui care sustine sponsorizarea.

  Restrictii atunci cand se face o sponsorizare: sponsorizarea nu presupune obtinerea unor avantaje sau inapoierea bunurilor respective; persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare din surse obtinute de la bugetul de stat.

  Ce reprezinta donatia?
  Donatia, conform Codului Civil, este un contract “prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta si nu implica existenta unor beneficii”. Donatia este un act gratuit, unilateral, iar beneficiarul unei donatii are obligatia sa foloseasca bunurile exclusiv in scopul declarat. In cazul actiunilor de donatie, beneficiarul nu are obligatia de a aminti compania sau persoana care l-a sprijinit.

  Ce este mecenatul?
  In Noul Dictionar al Limbii Romane, editia 2002, mecenatul este definit ca persoana care protejeaza artele, literatura, stiinta, mecena.

  Din punct de vedere juridic, potrivit O.G. 36/1998, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica numita mecena transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific. Pentru mecenat, obiectul il reprezinta institutia, mecenatul bazandu-se pe finantare fara o contraprestatie. Operatiunea de mecenat se realizeaza cat mai discret posibil.

 • LEGEA Nr. 32*) din 19 mai 1994 privind sponsorizarea actualizata

  Va prezentam mai jos ultima versiune (valabila 2015) a legii care reglementeaza sponsorizarea :

  LEGEA Nr. 32*) din 19 mai 1994 privind sponsorizarea

  Actualizata cu Legea Nr. 394/30.10.2006 publicată în M.Of. Nr. 892/02.11.2006

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Art. 1 – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

  (2) Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

  (3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată.

  (4) Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata şi valoarea acestuia.

  (5) În cazul sponsorizării sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.

  Art. 2 – Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.

  Art. 3 – (1) Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de la buget.

  (2) Instituţiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital privat.

  Art. 4 – (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:

  a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

  b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);

  c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);

  d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

  (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).

  Art. 5 – (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

  (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.

  (3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare.

  (4) Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţă publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

  (5) În cadrul activităţilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

  Art. 6 – Facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:

  a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;

  b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;

  c) sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.

  Art. 7 – Prevederile art. 6 se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat.

  Art. 8 – (1) – (3) *** Deşi art. 36, lit. b) din Legea nr. 414/2002 abrogă art. II din O.U.G. nr. 127/1999 care modifica alin. 1, 2 şi 3 ale art. 8, considerăm că intenţia legiuitorului a fost de a abroga aceste din urmă alineate, întrucât regimul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat a fost reglementat prin art. 9, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 414/2002. La aceste prevederi trebuie raportat şi alineatul următor.

  (4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

  Art. 9 – (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

  (2) Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

  Art. 10 – (1) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului.

  (2) Dispoziţiile alin. (1) nu înlătură dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea beneficiarului.

  Art. 11 – Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor prevăzute în prezenta lege se soluţionează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.

  Art. 12 – *** Abrogat de L. Nr. 105/1997

  Art. 13 – *** Abrogat de L. Nr. 105/1997

  Art. 14 – *** Abrogat de O.G. Nr. 36/1998

  Art. 15 – *** Abrogat de O.G. Nr. 36/1998

  Art. 16 – *** Abrogat de O.G. Nr. 36/1998

  Art. 17 – Prevederile prezentei legi intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

  Art. 18 – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

  Sursa: Codfiscal.net

 • Calculul impozitului pe profit

  Exemplu de calcul: Codul fiscal , prin normele metodologice, ne exemplifica calculul impozitului pe profit in urma incheierii unui contract de sponsorizare. Astfel , un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2014, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 lei.

  La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

  Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei

  Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei

  Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei

  Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei

  Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei

  Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei

  Total cheltuieli 860.000 lei

  Calculul profitului impozabil pentru anul 2014:

  Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

  Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:

  157.000 x 16% = 25.120 lei.

  Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

  – 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006 lei;

  – 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.

  Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006 lei.

  Pentru anul 2014 impozitul pe profit datorat este de:

  25.120 – 3.006 = 22.114 lei.

  Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

  Sursa: Exemplu calcul

Direcționează 2 %

Alege ca 2% să fie direcționat către FUNDAȚIA STUDENT PLUS!

SP_doilasuta

Legea 571/2003 iți permite să alegi cum va cheltui statul 2% din impozitul tău pe venit. Cursurile pentru categorii defavorizate și proiectele educaționale pot aduce un PLUS de educație și spiritualitate prin contribuția fiecăruia dintre noi.

Cum procedezi?